Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.

Zistite viac prečítaním si našich zásad týkajúcich sa cookies.

Podmienky a ustanovenia

PODMIENKY UŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK AEG

VITAJTE NA WEBOVÝCH STRÁNKACH AEG SPOLOČNOSTI AB ELECTROLUX (PUBL), ORG NO. 556009-4178, SO SÍDLOM SE-105 45, ŠTOKHOLM, ŠVÉDSKO ("ELECTROLUX"). PREDTÝM AKO ZAČNETE TIETO INTERNETOVÉ STRÁNKY ("STRÁNKY") POUŽÍVAŤ, SI, PROSÍM, PORIADNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY. TIETO STRÁNKY JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ LEN PRE INFORMAČNÉ ÚČELY. ODSÚHLASENÍM A POUŽÍVANÍM TÝCHTO STRÁNOK ALEBO PREBERANÍM MATERIÁLU Z TÝCHTO STRÁNOK SÚHLASÍTE S DODRŽIAVANÍM PODMIENOK ("PODMIENKY POUŽÍVANIA") UVEDENÝCH V TOMTO OZNÁMENÍ. AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEPOSKYTUJTE SVOJ SÚHLAS A NEPOUŽÍVAJTE ANI NEPREBERAJTE ŽIADEN MATERIÁL Z TÝCHTO STRÁNOK.

V prípade rozporu má prednosť anglická verzia

Podmienky a ustanovenia pre zabezpečovanie servisu spotrebičov

Cookies

Spoločnosť AB Electrolux (ver.) používa technológiu "cookie" na zlepšenie a zjednodušenie vášho pohybu na stránkach spoločnosti Electrolux. Súbory "cookie" sú odoslané do vášho počítača a identifikujú vás ako unikátneho užívateľa a ukladajú vaše osobné preferencie a technické informácie. Používame:

a) trvalé „cookies" (tj. cookies ktoré zostávajú vo vašom počítači tak dlho, pokiaľ ich nevymažete), a
b) dočasné „cookies" (tj. cookies, ktoré zmiznú, keď zavriete váš prehliadač).

„Cookies" samotné neobsahujú ani neodhaľujú žiadne osobné informácie. Pokiaľ prostredníctvom stránok spoločnosti Electrolux zadáte nejaké osobné informácie, môžu byť tieto informácie priradené k údajom uloženým v súboroch cookies.

Pokiaľ nesúhlasíte s používaním cookies spoločnosti AB Electrolux (ver.), môžete zmeniť nastavenia vášho prehliadača tak, aby neakceptoval cookies. (Pokyny týkajúce sa toho, ako zmeniť nastavenia ohľadom cookies vo vašom prehliadači nájdete v časti Pomoc vášho prehliadača.) Pokiaľ nastavenie zmeníte, nebudete mať prístup k niektorým častiam webových stránok spoločnosti Electrolux.

Licencia

Za podmienok uvedených v tejto Zmluve vám spoločnosť ELECTROLUX udeľuje nevýhradné, neprevoditeľné, obmedzené právo na prístup, používanie a zobrazenie týchto webových stránok a materiálu, ktorý obsahujú. Súhlasíte, že nenarušíte ani sa akokoľvek nepokúsite narušiť fungovanie týchto stránok.

Spoločnosť ELECTROLUX vás oprávňuje prezerať a sťahovať informácie ("materiály") umiestnené na stránkach, a to len pre vaše osobné, nekomerčné účely. Toto oprávnenie nie je prevodom vlastníckeho práva k materiálom a ich kópiám a podlieha nasledujúcim obmedzeniam: 1) u všetkých kópií stiahnutých materiálov musíte ponechať upozornenie o autorskom práve a ďalšie vlastnícke upozornenia uvedené v materiáloch, 2) materiály nesmiete nijako upravovať ani verejne vystavovať, predvádzať ich, distribuovať alebo inak používať alebo poskytovať na akékoľvek verejné alebo komerčné účely, a 3) materiály nesmiete previesť na žiadnu inú osobu bez toho, že by ste ju upozornili na záväzky vyplývajúce z týchto podmienok používania a ona s týmito záväzkami musí súhlasiť. Zaväzujete sa riadiť sa všetkými dodatočnými obmedzeniami, ktoré môžu byť na stránkach aktualizované. Tieto stránky, rovnako tak ako všetky materiály, sú chránené autorským právom a ustanoveniami medzinárodných zmlúv a zákonov na ochranu autorských práv po celom svete. Zaväzujete sa riadiť sa pri užívaní týchto stránok všetkými zákonmi na ochranu autorských práv platnými po celom svete a brániť ich pri neoprávnenom kopírovaní materiálov. S výnimkou výslovného ustanovenia o opaku v týchto podmienkach, spoločnosť ELECTROLUX vám neudeľuje žiadne výslovné ani implicitné právo a to podľa akejkoľvek legislatívy týkajúcej sa patentov, priemyselných vzorov, ochranných známok, autorských práv alebo obchodného tajomstva.

Užívateľské účty

Pre prístup k určitým častiam stránok s obmedzeným prístupom môžete byť požiadaný aby ste si otvorili účet. V takomto prípade musíte prejsť registračným procesom a vyplniť úplné a presné informácie, ako je uvedené v príslušnom registračnom formulári. Budete tiež požiadaný zvoliť si heslo. Za utajenie vášho hesla a účtu nesiete plnú zodpovednosť. Ďalej ste plne zodpovední za všetky činnosti vykonávané pod uvedeným účtom. Zaväzujete sa bezodkladne informovať spoločnosť ELECTROLUX o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu alebo akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Spoločnosť ELECTROLUX nebude zodpovedná za akúkoľvek škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku toho, že niekto cudzí použije vaše heslo alebo váš účet.

Záruky užívateľa

Prehlasujete a zaručujete, že budete užívať stránky v súlade s touto zmluvou vrátane zákonov a ustanovení tejto zmluvy a riadiť sa všetkými súčasnými aj budúcimi pokynmi a pravidlami týchto stránok. Zaväzujete sa, že nebudete stránky používať na: (a) šírenie spamov alebo nevyžiadaných oznámení, (b) vydávanie sa za spoločnosť ELECTROLUX alebo kohokoľvek iného, ​​(c) falšovanie hlavičiek alebo inej manipulácii s identifikátormi na zastieranie pôvodu akéhokoľvek obsahu šíreného cez stránky (d) skresľovanie vášho spojenia s akoukoľvek osobou alebo subjektom, (e) konanie spôsobom, ktoré má negatívny vplyv na možnosť ďalších užívateľov užívať tieto stránky (f) činnosti, ktoré porušujú akékoľvek príslušné zákony, (g) uvádzanie alebo šírenie materiálu, ktorý porušuje akékoľvek práva iných osôb alebo ktorý je nezákonný, urážlivý, hanlivý, vulgárny alebo inak nežiaduci, alebo ktorý obsahuje akúkoľvek reklamu alebo ponuku v súvislosti s akýmikoľvek produktmi alebo službami, (h) zhromažďovanie alebo ukladanie osobných údajov o iných používateľoch, ak k tomu nie ste výslovne oprávnený týmito užívateľmi, alebo (i) nerešpektovanie odvolania takéhoto oprávnenia, ktoré je opísané v bode (h). Pokiaľ porušíte vyššie uvedené, nesmiete stránky používať, spoločnosť ELECTROLUX nie je právne viazaná touto zmluvou a vyhradzuje si všetky zákonné práva v súvislosti s takýmto nedodržiavaním podmienok.

Poiaľ porušíte tieto podmienky používania, bude od vás žiadané zaplatenie škody spôsobené spoločnosti ELECTROLUX a jej spriazneným osobám v dôsledku vášho konania.

Zmeny

Spoločnosť ELECTROLUX si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia kedykoľvek meniť, upraviť, pridať alebo odstrániť akúkoľvek časť tejto zmluvy, a to či už celkovo alebo čiastočne. Zmeny v tejto zmluve budú účinné od oznámenia takejto zmeny uverejnenom na stránkach. Vaše pokračovanie v používaní stránok po zverejnení akejkoľvek zmeny tejto zmluvy bude považované za prijatie týchto zmien.

Spoločnosť ELECTROLUX môže kedykoľvek a bez nutnosti oznámenia ukončiť, zmeniť, opraviť akékoľvek chyby alebo opomenutia v akejkoľvek časti stránok, vykonať akékoľvek iné zmeny stránok, materiálov a výrobkov, programov, služieb alebo cien (ak sú uvedené) opísaných na týchto stránkach, prerušiť alebo ukončiť akýkoľvek aspekt týchto stránok, vrátane dostupnosti akýchkoľvek vlastností stránok. Ďalej je spoločnosť ELECTROLUX oprávnená bez nutnosti oznámenia a akejkoľvek zodpovednosti uložiť limity na určité prvky a služby alebo obmedziť váš prístup k celým stránkam alebo ich častiam. Spoločnosť ELECTROLUX je oprávnená kedykoľvek zrušiť oprávnenie, práva a licenciu vyššie poskytnuté a pri takomto zrušení ste povinný okamžite zničiť všetky materiály.

Potvrdenie ohľadom práv duševného vlastníctva

Potvrdzujete, že všetky práva duševného vlastníctva (vrátane, nie však výlučne, autorského práva, patentov, know-how, dôverných informácií, práv týkajúcich sa databáz, ochranných známok a vzorov, či už zaregistrovaných alebo nie) na stránkach patria spoločnosti ELECTROLUX alebo jeho poskytovateľom príslušných licencií. Dobré meno firmy a práva duševného vlastníctva vyplývajúce z používania týchto práv duševného vlastníctva patriacich spoločnosti ELECTROLUX budú patriť spoločnosti ELECTROLUX.

Zdieľanie vašich údajov so spoločnosťou Electrolux

Zdieľanie vašich osobných identifikačných údajov nám umožňuje ponúknuť vám celý rad výhod. Používanie vášho osobného účtu alebo iná registrácia pre vás bude znamenať jednoduchšie a pohodlnejšie:

registráciu vášho nákupu, takže budete môcť dostať všetky výhody, ku ktorým vás váš nákup oprávňuje,

žiadanie o konkrétne informácie týkajúce sa vášho produktu a záujmu,

prijímanie na mieru šitých správ o zvláštnych ponukách a pozvaniach,

kontrolu nákupu príslušenstva a náhradných dielov Electroluxu online,

prijímanie oznámení a informácií o udalostiach a propagačných akciách, na ktoré ste sa registrovali.

Ďalej nám to umožní vykonávať prieskum trhu a štatistický prieskum, ktorý nám pomôže vyvíjať lepšie produkty, zlepšovať naše webové stránky a lepšie poznať našich zákazníkov. Zdieľať vaše informácie s nami si môžete zvoliť rôznymi spôsobmi online, napríklad sa môžete vyplnením registračného formulára stať členom "Môjho AEG", objednať službu alebo inštaláciu, zúčastniť sa súťaže, navštíviť akciu, registrovať nákup, nakúpiť v internetovom obchode, zúčastniť sa propagačnej akcie alebo sa stať odberateľom informačného spravodajcu.

Upozorňujeme vás, že vaše osobné identifikačné údaje budú uložené v centrálnej databáze spoločnosti Electrolux a môžu byť prenesené z vašej vlasti do iných spoločností Electroluxu po celom svete, ktoré s vami takto môžu prípadne komunikovať o našich produktoch alebo špeciálnych ponukách. Pokiaľ si neželáte dostávať propagačné materiály, dajte nám to vedieť neposkytnutím súhlasu na registračnom formulári.

Informácie môžu byť spravované a spracovávané starostlivo vybranými osobami / subjektmi v rámci spoločnosti Electrolux. S výnimkou vyššie uvedeného nebudú tieto informácie oznámené žiadnej tretej strane, ibaže by sme mali váš súhlas tak urobiť.

Pokiaľ budete chcieť, aby sme vám prestali posielať na mieru šité ponuky alebo informácie, dajte nám to vedieť prostredníctvom e-mailu alebo na stránke s vaším účtom. Pokiaľ budete chcieť, aby sme údaje o vás zmazali, deaktivujte kompletne váš účet.

Upozorňujeme, že ak nevytvoríte svoj ​​účet alebo sa nezaregistrujete na odber propagačných materiálov, budú vaše osobné identifikačné údaje poskytnuté pri objednávkach z internetového obchodu alebo pri objednávkach služieb použité výhradne pre účely plnenia našich záväzkov voči vám.

Vami poskytované informácie

Akékoľvek osobné identifikačné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti ELECTROLUX prostredníctvom týchto stránok, sú chránené príslušnými zákonmi. Avšak cez tieto stránky by ste nemali spoločnosti ELECTROLUX zasielať akékoľvek dôverné alebo zákonom chránené informácie. Súhlasíte s tým, že akékoľvek informácie alebo materiály, ktoré vy alebo osoby za vás konajúce poskytnú spoločnosti ELECTROLUX, nebudú považované za dôverné ani zákonom chránené. Poskytnutím takýchto informácií alebo materiálov spoločnosti ELECTROLUX v plnej miere postupujete a prevádzate na spoločnosť ELECTROLUX všetky práva duševného vlastníctva v týchto alebo k týmto informáciám a materiálom a spoločnosť ELECTROLUX tým môže voľne užívať, kopírovať, verejne vystaviť, prevádzať, rozosielať, rozširovať, upravovať, postupovať a licencovať takéto informácie a materiály a ďalej súhlasíte s tým, že spoločnosť ELECTROLUX môže voľne užívať akékoľvek Vaše nápady, koncepty alebo know-how, ktoré vy, alebo osoby za vás konajúce, poskytnú spoločnosti ELECTROLUX. Ďalej ručíte, že spoločnosti ELECTROLUX neposkytnete žiadne informácie alebo materiály, ktoré by boli ohováračské, výhražné, obscénne, obťažujúce alebo inak nezákonné podľa akéhokoľvek príslušného práva alebo ktoré by zahŕňali zákonom chránený materiál niekoho iného. Spoločnosť ELECTROLUX si vyhradzuje právo podľa svojho vlastného uváženia zmazať akékoľvek informácie, ktoré prostredníctvom stránok poskytnete.

Bezpečnosť

Nesmiete: (a) používať žiadne zariadenia ani softvér umožňujúci narušovanie prevádzky stránok, ani (b) robiť žiadne úkony, ktoré neprimerane alebo bezdôvodne zaťažujú infraštruktúru stránok (ako napr zasielať hromadné e-maily - "spamy"), ani (c) zasahovať alebo manipulovať so softvérom stránok alebo jej funkčnosťou. Toto zahŕňa ukladanie materiálu na stránky, ktorý je napadnutý vírusmi, trójske kone, časované bomby alebo ďalšie prvky, ktoré môžu poškodiť programovú štruktúru stránok alebo do nej zasahovať.

Webové stránky tretích strán

Spoločnosť ELECTROLUX sa nezaväzuje monitorovať ani kontrolovať obsah webových stránok dodávaný treťou stranou, ani nie je zodpovedná za presnosť či spoľahlivosť webových stránok takýchto tretích strán. Ďalej je spoločnosť ELECTROLUX oprávnená poskytovať na týchto stránkach odkazy na webové stránky prevádzkované inými subjektmi. Pokiaľ používate tieto stránky, opustíte túto stránku. Pokiaľ navštívite akékoľvek odkazované webové stránky, robíte tak na svoje vlastné riziko a je vo vašej zodpovednosti prijať všetky ochranné opatrenia pre zabezpečenie proti vírusom alebo iným deštruktívnym elementom. Spoločnosť ELECTROLUX nedáva žiadnu záruku ani vyhlásenie ohľadom akýchkoľvek webových stránok, na ktoré odkazuje, ani ohľadom informácií na nich zobrazených, ani ohľadom produktov alebo služieb na nich popisovaných. Odkazy neznamenajú, že spoločnosť ELECTROLUX alebo sponzori týchto webových stránok schvaľujú používanie akejkoľvek ochrannej známky, obchodného názvu, loga alebo symbolu chráneného autorským právom, ktorý sa prostredníctvom odkazov zobrazuje alebo je na nich prístupný, alebo že sú s nimi spojení či spriaznení, ani že akékoľvek webové stránky, na ktoré je odkázané, sú oprávnené používať akúkoľvek ochrannú známku, obchodný názov, logo alebo autorským právom chránený symbol spoločnosti ELECTROLUX alebo akejkoľvek jej dcérskej či spriaznenej spoločnosti.

Externé odkazy na webové stránky

Všetky odkazy na stránky musia byť schválené písomne ​​spoločnosťou ELECTROLUX, s výnimkou súhlasu, ktorý spoločnosť ELECTROLUX udeľuje pre odkazy, (i) ktoré sú čisto textové, obsahujúce iba názov "ELECTROLUX" a neobsahujú žiadne zákonom chránené ochranné známky spoločnosti ELECTROLUX ani jej poskytovateľov licencií, (ii) odkazujúce iba na stránku http://www.electrolux.com/ a nikam hlbšie, (iii) ktoré pri aktivácii užívateľom zobrazia stránku cez celú obrazovku, v plnej miere navigovateľnom okne prehliadača s lištami, a nie ako "frame" odkazovaných stránok, a (iv) ktorých vzhľad, umiestnenie ani ďalšie aspekty nevytvárajú falošný dojem, že subjekt alebo jeho aktivity či produkty sú spojené so spoločnosťou ELECTROLUX či sú ňou sponzorované, a nepoškodzujú ani neznižujú dobrú povesť spojenú s názvom a ochrannými známkami spoločnosti ELECTROLUX alebo jej spriaznených osôb. Spoločnosť ELECTROLUX si vyhradzuje právo kedykoľvek odvolať tento súhlas k takýmto odkazom podľa svojho vlastného uváženia.

Vylúčenie implikovaných záruk

Hoci bola venovaná pozornosť zabezpečeniu presnosti informácií uvedených na týchto Stránkach, spoločnosť ELECTROLUX za ňu nenesie žiadnu zodpovednosť. MATERIÁLY MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY. SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX NEZARUČUJE PRESNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ MATERIÁLOV ANI HODNOVERNOSŤ AKEJKOĽVEK RADY, NÁZORU, VYHLÁSENIA ALEBO INÝCH INFORMÁCIÍ ZOBRAZENÝCH NA STRÁNKACH ALEBO ŠÍRENÝCH ICH PROSTREDNÍCTVOM. POTVRDZUJETE, ŽE SPOLIEHANIE NA AKÝKOĽVEK TAKÝTO NÁZOR, RADU, VYHLÁSENIE, MEMORANDUM ALEBO INFORMÁCIU JE VÝHRADNE NA VAŠE RIZIKO. CELÝ OBSAH JE POSKYTNUTÝ AKÝ JE A JE DOSTUPNÝ. SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX SA VÝSLOVNE ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK VYHLÁSENÍ ALEBO ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE NEJAKÝ KONKRÉTNY ÚČEL, V SÚLADE S AKÝMIKOĽVEK USTANOVENIAMI, ALEBO PREVÁDZKY TÝCHTO STRÁNOK ALEBO ICH OBSAHU. SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX NEDÁVA ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI TÝCHTO STRÁNOK. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE AKÉKOĽVEK ZASIELANÉ INFORMÁCIE MÔŽU BYŤ ZADRŽANÉ. SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX NEZARUČUJE, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO SERVERY, NA KTORÝCH TIETO STRÁNKY BEŽIA, ČI ELEKTRONICKÁ KOREŠPONDENCIA ZASIELANÁ SPOLOČNOSŤOU ELECTROLUX SÚ BEZ AKÝCHKOĽVEK VÍRUSOV ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH ŠKODLIVÝCH PRVKOV. VŠETKY TAKÉTO VYHLÁSENIA, ZÁRUKY A PODMIENKY SÚ VYLÚČENÉ, AK ICH VYLÚČENIE NIE JE ZAKÁZANÉ ZÁKONOM.

Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX NENESIE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, REPRESÍVNE, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY (VRÁTANE, NIE VŠAK VÝLUČNE, ŠKODY ZA STRATU OBCHODU, ZMLUVY, PRÍJMU, DÁT, INFORMÁCIÍ ALEBO PRERUŠENIA OBCHODU) VZNIKNUTÚ ALEBO VYPLÝVAJÚCU Z POUŽÍVANIA ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ALEBO Z NEMOŽNOSTI POUŽITIA TÝCHTO STRÁNOK ALEBO OBSAHU, ČI VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO ZMLUVY ALEBO V SÚVISLOSTI S ŇOU, A TO I V PRÍPADOCH, AK SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKEJTO ŠKODY. ĎALEJ VEDĽA PODMIENOK UVEDENÝCH V TEJTO ZMLUVE NENESIE SPOLOČNOSŤ ELECTROLUX V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK CHYBY, NEPRESNOSTI, OPOMENUTIA ALEBO INÉ CHYBY ALEBO NEAKTUÁLNOSŤ ČI NEAUTENTICKOSŤ AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH NA TÝCHTO STRÁNKACH.

Povinnosť znížiť škody

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia a zodpovednosti, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, zaväzujete sa vykonať všetky dostupné kroky na zmiernenie vašej škody vzniknutej v súvislosti s akýmkoľvek nárokom alebo žalobou (či už pre nedbanlivosť, porušenie zmluvy či inak), ktorú prípadne proti spoločnosti ELECTROLUX vznesiete.

Oznámenie

Všetky odkazy na "písomne​​", "oznámenia" a "upozornenia" a všetky podobné koncové vyjadrenia budú zahŕňať elektronické spôsoby komunikácie (napr. e-mail) s predpokladom, že strana spoliehajúca na dané oznámenie uchová prijateľný dôkaz o tom, že oznámenie bolo odoslané a doručené.

Premlčanie a oddeliteľnosť

Akákoľvek žaloba, ktorú prípadne vznesiete v súvislosti s vaším používaním stránok, musí byť podaná do jedného (1) roka od dátumu, kedy nárok alebo dôvod žaloby vznikne. Ak súd príslušnej jurisdikcie z akéhokoľvek dôvodu zistí akékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo jeho časť za nevykonateľnú, takéto ustanovenie bude vynútiteľné v maximálnom povolenom rozsahu pre dosiahnutie zámeru Zmluvy a zostávajúca časť tejto Zmluvy zostane naďalej v plnej miere platná a účinná.

Prístup z území a miest mimo Švédska

Spoločnosť ELECTROLUX nedáva žiadne prehlásenie ohľadom toho, že materiály uvedené na týchto stránkach sú vhodné alebo dostupné na použitie na iných miestach mimo Švédska a prístup k nim z území, kde je ich obsah nezákonný, je zakázaný. Ak vstupujete na tieto stránky z miest mimo Švédska, ste zodpovední za dodržiavanie všetkých miestnych zákonov.

Rozhodné právo

Vaše používanie týchto Stránok a tieto Podmienky používania sa riadia zákonmi Švédskeho kráľovstva, a to bez toho aby boli použiteľné ich ustanovenia medzinárodného práva súkromného.

 
 
Zavrieť
 

Vybrať, kde sa toto bude zdieľať

Zavrieť