Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.

Zistite viac prečítaním si našich zásad týkajúcich sa cookies.

Záručné podmienky

Každý z našich spotrebičov má štandardnú záruku a jej vymedzenie aj dôležité informácie pre jej uplatnenie nájdete nižšie.

V každom prípade odporúčame zaregistrovať váš produkt tu na webe, aby ste mali vždy ľahký prístup k informácii o výrobku, návodom, katalógom a mnohým ďalším výhodám.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka je poskytovaná len konečnému spotrebiteľovi (ďalej len „kupujúci“) a len na výrobok slúžiaci na bežné používanie v domácnosti.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku po dobu dvadsiatich štyroch mesiacov, pokiaľ nie je životnosť výrobku kratšia, a to od prevzatia výrobku kupujúcim (ďalej len „záruka“).

Kupujúci má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu súčasti výrobku, ak sa chyby týka len súčasti výrobku, a ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť chyby.

Právo na výmenu výrobku, zľavy z ceny výrobku a odstúpenie od kúpnej zmluvy možno uplatniť len pri splnení všetkých zákonných predpokladov, a len vtedy ak nebol reklamovaný výrobok nadmerne opotrebovaný alebo poškodený.

Podmienkou pre uplatnenie každého práva zo záruky (ďalej len „reklamácia“) je:

a) reklamovaný výrobok bol inštalovaný, uvedený do prevádzky a vždy prevádzkovaný v súlade s návodom na jeho použitie;

b) akékoľvek záručné alebo iné opravy, či úpravy výrobku boli vždy vykonané výhradne v autorizovanom servisnom stredisku;

c) kupujúci pri reklamácií výrobku predloží platný doklad o kúpe reklamovaného výrobku a záručný list, v prípade, ak bol k reklamovanému výrobku vydaný.

Právo na záručnú opravu môže kupujúci uplatniť v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku alebo u predávajúceho.

Ak bol k reklamovanému výrobku vydaný záručný list, pri uplatnení záruky priamo v autorizovanom servisnom stredisku je potrebné, aby ho kupujúci predložil riadne vyplnený.

Kupujúci musí umožniť overenie existencie reklamovanej chyby, vrátane zodpovedajúceho vyskúšania (prípadne demontáže) výrobku a to v prevádzkovej dobe autorizovaného servisného strediska.

Právo na záručnú opravu je kupujúci povinný uplatniť v príslušnom autorizovanom servisnom stredisku alebo u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca záručnej doby, inak toto právo zaniká.

Autorizované servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie a podľa povahy chyby výrobku rozhodne o spôsobe jej riešenia. Kupujúci je povinný poskytnúť autorizovanému servisnému stredisku súčinnosť potrebnú k preukázaniu uplatneného práva a zodpovednosti za chybu, k overeniu existencie reklamovanej chyby a k záručnej oprave výrobku.

Plynutie záručnej doby spočíva od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chybu až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať z autorizovaného servisného strediska, avšak len za splnenia podmienky uvedenej v predchádzajúcej vete.

Po vykonaní záručnej opravy je autorizované servisné stredisko povinné vydať kupujúcemu čitateľnú kópiu opravného listu. Opravný list slúži k preukázaniu práv kupujúceho, preto je potrebné skontrolovať jeho obsah pred jeho podpísaním a jeho kópiu starostlivo uschovať.

Ak nebude zistená chyba, ktorá bola reklamovaná, alebo nepôjde o chybu, za ktorú zodpovedá predávajúci, alebo ak kupujúci neposkytne autorizovanému stredisku vyššie uvedenú súčinnosť, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu a autorizovanému servisnému stredisku všetky prípadné náklady, ktoré im v tejto súvislosti vznikli.

Záruka vyplývajúca z tohto záručného listu platí len na území Slovenskej republiky. Nevzťahuje sa na opotrebovanie alebo poškodenie výrobku (vrátane poškodení spôsobených poruchami v elektrickej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami a pod.), na prípadný nedostatok akosti, alebo inej úžitkovej vlastnosti, ktorý nie je chybou výrobku, ani na výrobok, ktorý bol použitý nad rámec bežného používania v domácnosti (napr. na podnikateľské účely a pod.). Plná záruka sa tiež nevzťahuje na súčasti, ktorých životnosť je kratšia ako 24 mesiacov; napr. žiarovky a akumulátory, ktorých životnosť je 12 mesiacov.

Ak bol reklamovaný výrobok posúdený autorizovaným servisným strediskom ako neopraviteľný v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, vydá autorizované servisné stredisko kupujúcemu o tejto skutočnosti potvrdenie na opravnom liste. Kupujúci je následne potom oprávnený uplatniť nárok na výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho, kde bol reklamovaný výrobok zakúpený.

Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré vyplývajú z kogentných ustanovení osobitných právnych predpisov.

Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu na jeho žiadosť zoznam autorizovaných servisných stredísk v Slovenskej republike, vrátane ich telefónnych čísel.

Akékoľvek bližšie informácie o záruke a autorizovaných servisných strediskách poskytnú:

a)     Predávajúci

b)     Zákaznícke centrum dovozcu, a to buď na telefóne 02/32141334-5 alebo na adrese ELECTROLUX Slovakia, Zákaznícke centrum, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

INFOLINKA: 02/32141334 – 5

c)     alebo ich nájdete na www.electrolux.sk

 

Upozornenie pre kupujúceho:

Dovozca v záujme čo najlepšieho uspokojovania vašich potrieb priebežne kontroluje prácu autorizovaných servisných stredísk. Preto vás prosíme, aby ste pracovníkom dovozcu pri tejto kontrolnej činnosti podľa svojich možností vychádzali v ústrety, najmä poskytnutím požadovaných informácií ohľadne záručných opráv alebo predložením kópie opravného listu.

 
 
Zavrieť
 

Vybrať, kde sa toto bude zdieľať

Zavrieť