Ako obrátiť a vymeniť dvere (31)

Naposledy aktualizovaný 23.3.2021 11:08

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne

Obrátenie dverí

1. Uistite sa, že je prístroj v zvislej polohe.

2. Otvorte obidve dvere a vyberte vybavenie dverí. Zatvorte dvere.

3. Pomocou tenkého skrutkovača odstráňte kryt otvoru pre skrutku (A) a kryt horného závesu (B).

Odložte ich nabok.

4. Odskrutkujte skrutky pravého horného závesu. Rukou podoprite horné dvere. Odstráňte horný záves, otočte ho dozadu, zaskrutkujte skrutky a čap. Záves odložte.

5. Opatrne zdvihnite horné dvere zo stredného závesu, aby ste ich odstránili. Horné dvere položte na mäkký povrch. Dávajte pozor, aby ste nestratili podložky, ktoré by sa mohli prilepiť na dvere.

6. Odskrutkujte skrutku (B) a „dorazový blok“ (A) a zaskrutkujte ich na opačnú stranu dverí

7. Odskrutkujte skrutky zo stredného závesu. Odstráňte stredný pánt a odložte ho spolu so skrutkami.

Dávajte pozor, aby ste nestratili podložky, ktoré by sa mohli prilepiť na dvere.

8. Položte spodné dvierka na mäkký povrch.

9. Odskrutkujte skrutku (B) a „dorazový blok“ (A) a zaskrutkujte ich na opačnú stranu dverí.

10. Odstráňte kryty otvorov stredného závesu a vložte ich do otvorov na opačnej strane.


11. Opatrne nakloňte prístroj na obal z mäkkej peny alebo podobný materiál, aby ste zabránili poškodeniu zadnej časti prístroja a podlahy.

12. Demontujte obe nastaviteľné nožičky a odskrutkujte skrutky spodného závesu.

13. Spodný záves otočte na druhú stranu prístroja, zaskrutkujte ho skrutkami a namontujte nastaviteľné nožičky.

14. Namontujte spodné dvere umiestnením spodného otvoru dverí na kolík spodného závesu. Utiahnite skrutky.

15. Namontujte stredný pánt na ľavú stranu prístroja otočením do pôvodnej polohy.

16. Horný otvor dolných dverí namontujte na čap stredného závesu. Utiahnite skrutky.

17. Nainštalujte horné dvere namontovaním spodného otvoru dverí na kolík stredného závesu.

18. Horný záves položte na ľavú hornú stranu spotrebiča. Podoprením dverí rukou vložte čap závesu do horného otvoru horných dverí. Utiahnite skrutky horného závesu.

19. Vyberte z vrecka kryt horného závesu (A). Namontujte ho na horný záves. Vložte kryt otvoru pre skrutku (B) na pravú hornú stranu prístroja, kde sú otvory pre skrutky


Namontujte dverové zariadenie.

Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti počkajte najmenej 4 hodiny.