Ako demontovať a namontovať bezpečnostné blokovanie dverí (3)

Naposledy aktualizovaný 23.2.2021 6:47

Pred akoukoľvek údržbou vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Pri premiestňovaní spotrebičov buďte vždy opatrní, pri prenášaní ťažkých spotrebičov sú potrebné dve osoby.

Vždy používajte ochranné rukavice a priloženú obuv.

Vezmite prosím na vedomie, že neopraviteľné alebo neodborné opravy môžu mať bezpečnostné následky, ak nebudú vykonané správne


Ako demontovať a namontovať bezpečnostné blokovanie dverí

Odstráňte železný krúžok, ktorý upevňuje mechové tesnenie k jednotke.

Obrázok na import slov

Vyberte časť príslušného vlnovcového tesnenia zo skrinky.

Obrázok na import slov

Dajte pozor, aby ste nepoškriabali skrinku.

Zatlačte čap hore hore dovnútra a súčasne posuňte poistku dverí smerom doľava

Obrázok na import slov

Hornú časť držte stále

Čap zatlačte zdola dovnútra a súčasne posuňte poistku dverí smerom doľava

Obrázok na import slov

Otočte ho smerom dovnútra (pravá strana príruby).

Obrázok na import slov

Vytiahnite ho a vyberte.

Obrázok na import slov

odober to

Obrázok na import slov

Vytiahnite trochu vodičov z ochrany a vyberte konektor

Obrázok na import slov

Uvoľnite hák, odpojte vedenie a posuňte ho.

Obrázok na import slov

Vložte plochý skrutkovač do otvoru v blízkosti háku

Nakloňte ho v smere šípky tak, aby ste ho uvoľnili zo západky, a súčasne stlačte mikrospínač palcom v smere šípky

Obrázok na import slov

Po uvoľnení zo západky, ktorá ho pripevnila k ochrane

Posuňte ho v smere naznačenom bodkovanou šípkou a otočte ho, aby ste ho odstránili.

Obrázok na import slov

Bezpečnostné zariadenie

Obrázok na import slov


Ak chcete znova namontovať bezpečnostné blokovanie dverí, opakujte rovnaké kroky v opačnom poradí.


Po zasunutí dverového zariadenia do sedla sa uistite, či je príruba zvonku správne umiestnená, ako je to znázornené šípkami.