Záručné podmienky

Záruka sa poskytuje len konečnému spotrebiteľovi (ďalej len „kupujúci“) a vzťahuje sa len na výrobok slúžiaci na bežné používanie v domácnosti.

Predávajúci (predávajúci je v Reklamačnom poriadku spoločnosti Electrolux
označovaný ako „zákazník“) poskytuje kupujúcemu záruku počas dvadsiatich štyroch
mesiacov, a to od prevzatia výrobku kupujúcim (ďalej len „záruka“).

Kupujúci má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie poruchy.
Kupujúci môže namiesto odstránenia poruchy požadovať výmenu výrobku alebo
súčasti výrobku, ak sa porucha týka len súčasti výrobku a ak tým predávajúcemu
nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť poruchy.
Právo na výmenu výrobku, zľavu z ceny výrobku a odstúpenie od kúpnej zmluvy
možno uplatniť, iba ak boli splnené všetky zákonné podmienky, a to len vtedy, ak nebol reklamovaný výrobok nadmerne opotrebovaný alebo poškodený.

Podmienkou na uplatnenie práv vyplývajúcich zo záruky (ďalej len „reklamácia“) je, že:
1. reklamovaný výrobok bol inštalovaný, uvedený do prevádzky a vždy prevádzkovaný
v súlade s príslušným návodom na používanie;
2. akékoľvek záručné alebo iné opravy ci úpravy výrobku boli vždy vykonané výlučne
v Autorizovanom servisnom stredisku;
3. kupujúci pri reklamácií výrobku predloží platný doklad o kúpe reklamovaného
výrobku a v prípade klimatizácií split aj záručný list.

Právo na záručnú opravu môže kupujúci uplatniť v Autorizovanom servisnom stredisku alebo u predávajúceho.

Kupujúci musí umožniť overenie existencie reklamovanej poruchy vrátane
zodpovedajúceho vyskúšania (prípadne demontáže) výrobku, a to počas
prevádzkovej doby autorizovaného servisného strediska.
Právo na záručnú opravu je kupujúci povinný uplatniť v príslušnom autorizovanom
servisnom stredisku alebo u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však
do konca záručnej doby, inak toto právo zaniká.

Autorizované servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie a podľa povahy
poruchy výrobku rozhodne o spôsobe jej riešenia pri zachovaní zákonných nárokov
kupujúceho. Kupujúci je povinný poskytnúť Autorizovanému servisnému stredisku
súčinnosť potrebnú na preukázanie uplatneného práva a zodpovednosti za poruchy,
na overenie existencie reklamovanej poruchy a na záručnú opravu výrobku.

Po vykonaní záručnej opravy je Autorizované servisné stredisko povinné vydať
kupujúcemu čitateľnú kópiu opravného listu. Opravný list slúži na preukázanie práv
kupujúceho, preto je potrebné skontrolovať jeho obsah pred jeho podpísaním a kópiu
starostlivo uschovať. Ak porucha, ktorá bola reklamovaná, nebude zistená, alebo
nepôjde o poruchu, za ktorú zodpovedá predávajúci, alebo ak kupujúci neposkytne
Autorizovanému stredisku vyššie uvedenú súčinnosť, je kupujúci povinný uhradiť
predávajúcemu a Autorizovanému servisnému stredisku všetky prípadné náklady, ktoré im v tejto súvislosti vznikli.

Záruka vyplývajúca z týchto záručných podmienok sa nevzťahuje na opotrebovanie alebo poškodenie výrobku (vrátane poškodenia spôsobeného poruchou v elektrickej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami a pod.), na prípadný nedostatok akosti alebo inej úžitkovej vlastnosti, ktorý nie je poruchou
výrobku, ani na výrobok, ktorý bol použitý nad rámec bežného používania v domácnosti (napr. na podnikateľské účely a pod.).

Ak bol reklamovaný výrobok posúdený Autorizovaným servisným strediskom ako
neopraviteľný v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, vydá Autorizované
servisné stredisko kupujúcemu o tejto skutočnosti potvrdenie na opravnom liste.
Kupujúci je následne oprávnený uplatniť nárok na výmenu výrobku alebo odstúpenie
od kúpnej zmluvy u predávajúceho, od ktorého bol reklamovaný výrobok zakúpený.
Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré vyplývajú z kogentných
ustanovení osobitných právnych predpisov Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu na jeho žiadosť zoznam autorizovaných servisných stredísk v Slovenskej
republike vrátane ich telefónnych čísel.

Akékoľvek bližšie informácie o záruke a autorizovaných servisných strediskách
poskytnú:
1. predávajúci
2. INFOLINKA: 00421 232 141 303
3. alebo ich nájdete na www.electrolux.sk.
Upozornenie pre kupujúceho:
Spoločnosť Electrolux Slovakia s.r.o. v záujme čo najlepšieho uspokojovania vašich
potrieb priebežne kontroluje prácu autorizovaných servisných stredísk. Z toho dôvodu
vás prosíme, aby ste pracovníkom dovozcu pri tejto kontrolnej činnosti podľa svojich
možností vychádzali v ústrety, najmä poskytnutím požadovaných informácií ohľadne
záručných opráv alebo predložením kópie opravného listu.
Odbornú inštaláciu a uvedenie do prevádzky plynového spotrebiča a spotrebiča s napájaním na 400 V môže vykonať iba organizácia oprávnená podľa vyhlášky 508/2009 Z. z..
Reklamácie posudzujú a záručné opravy vykonávajú autorizované servisy. Informácie o zozname autorizovaných servisov získate u svojho predajcu, na infolinke 00421 232 141 303 alebo ich nájdete na www.electrolux.sk
Spoločnosť Electrolux Slovakia s.r.o. vydala na výrobok prehlásenie o zhode v zmysle
§13, odst.1 zákona c.264/99 Zb., c.436/2004 Z.z., c.254/2003 Z.z.

Dovozca:
Electrolux Slovakia s.r.o.
Galvaniho 17/B
821 04  Bratislava